Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Góp ý Dự thảo Quyết định và dự thảo Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 20/7/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về Cơ chế phối hợp trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 16/7/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Dự thảo Nghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi 9/7/2017 Thanh tra tỉnh
Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 9/7/2017 Thanh tra tỉnh
Về việc góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 9/7/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Dự thảo Nghị quyết về đề án phát triển dịch vụ du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 7/7/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Dư thảo nghị quyết xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đap ứng yêu cầu đổi mới hội nhập và phát triển bền vững 5/7/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ngãi 5/7/2017 Sở Nội vụ
Về việc thẩm định dự thảo Hồ sơ Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 NQ số 02/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án xây dựng và phát triển HTXDV và khai thác hải sản xa bờ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020. 2/7/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Dự thảo Nghị quyết phát triển dịch vụ du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 28/6/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Dự thảo Nghị Quyết Về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn Uỷ ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm 25/6/2017 Sở Tài chính
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi