Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu cải cách chế độ công vụ, công chức 28/2/2019 Sở Nội vụ
Quyết định ban hành Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý được điều động, luận chuyển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27/1/2019 Sở Nội vụ
Ban hành Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 20/1/2019 Sở Nội vụ
Về việc ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 9/1/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường
Quy Định Về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi 23/12/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường
Góp ý Dự thảo Tờ trình Về việc đề nghị sửa đổi định mức chế độ thăm hỏi, động viên gia đình thuộc diện chính sách vào dịp Lễ Ngày 27 tháng 7 và Ngày Tết cổ truyền tại Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020. 20/12/2018 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Dự thảo Đề nghị xây dựng Nghị quyết “Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề từ khai thác thủy sản ven bờ, nghề lưới kéo sang nghề, dịch vụ khác “ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 19/12/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Ban hành Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu cải cách chế độ công vụ, công chức 5/12/2018 Sở Nội vụ
Ban hành Đề án sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 5/12/2018 Sở Nội vụ
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018-2020 2/12/2018 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Về việc góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi. 30/11/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Dự thảo Nghị Quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017- năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020. 28/11/2018 Sở Tài chính
V/v Lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 22/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường
Lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/11/2018 Sở Thông tin và Truyền thông
Về việc góp ý dự thảo ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 14/11/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 11/11/2018 Sở Xây dựng
Về việc góp ý dự thảo Quyết định Quy định mức chi hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 8/11/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định ban hành Quy định tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy trình về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 7/11/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định về việc bãi bỏ Quyết dịnh số: 48/2009/QĐ-UBND và 08/214/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định kèm theo Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh. 1/11/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi