Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh 11/11/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG 10/11/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh
Nghị quyết Về việc thông qua Quy hoạch ngành Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 9/11/2017 Sở Thông tin và Truyền thông
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 – 2019) 5/11/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2/11/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Quy chế xét tặng “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2017 - 2020 1/11/2017 Sở Nội vụ
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành cơ chế khoán kinh phí quản lý, khai thác và duy tu, sửa chữa công trình cấp nước sạch nông thôn các xã miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 22/10/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Góp ý dự thảo Nghị quyết Về việc Quy định định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 19/10/2017 Sở Tài chính
Góp ý dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực đấu giá tài sản 18/10/2017 Sở Tư pháp
Quyết định Ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích, thu hút đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12/10/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Góp ý dự thảo xây dựng Nghị quyết ban hành Chính sách hỗ trợ, khuyến khích người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 5/10/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Dự thảo Nghị quyết "Quy định phân cấp nhiệm vụ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" 1/10/2017 Sở Tài chính
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 – 2020 1/10/2017 Sở Tài chính
Dự thảo Hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 1/10/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28/9/2017 Sở Nội vụ
Góp ý dự thảo Nghị quyết và dự thảo Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đào tạo theo nhu cầu của người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 27/9/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý dự thảo Ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển Kinh tế - Xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 24/9/2017 Sở Xây dựng
góp ý đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 23/9/2017 Sở Xây dựng
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 13/9/2017 Sở Tài chính
Góp ý dự thảo Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi 12/9/2017 Sở Thông tin và Truyền thông
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi