Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Đang lấy ý kiến 6/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo
Về việc Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đang lấy ý kiến 20/8/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 10/1/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo
Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 18/12/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo
Quy định khoảng cách và địa bàn có địa hình hình cách trở, giai thông đi lại khó khăn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 30/7/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo
Về việc hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 7/6/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo
Về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 29/7/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo
Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 27/8/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo
Về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục Quy định khoảng cách và địa bàn thôn, tổ dân phố, xã, thị trấn đặc biệt khó khăn có địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn phải qua đèo núi cao; qua sông, suối,...(không có cầu); qua vùng sạt lở đất, đá, học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày kèm theo Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ k Đã hết hạn lấy ý kiến 27/8/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo
Đề nghị ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên đang học đại học chính quy công lập và hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho học viên cao học, nghiên cứu sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng dân tộc miền núi của tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 Đã hết hạn lấy ý kiến 7/6/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo
Chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên đang học đại học chính quy công lập và hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho học viên cao học, nghiên cứu sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng dân tộc miền núi của tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 Đã hết hạn lấy ý kiến 7/6/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo
Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi (Lần 2) Đã hết hạn lấy ý kiến 4/6/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo
Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 18/3/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo
Về chính sách hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang học đại học chính quy công lập và học cao học, nghiên cứu sinh từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 Đã hết hạn lấy ý kiến 3/2/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo
Ban hành Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 12/11/2016 Sở Giáo dục và Đào tạo
Nghị quyết quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh được phép ở lại trường do không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Lần 2) Đã hết hạn lấy ý kiến 14/10/2016 Sở Giáo dục và Đào tạo
Góp ý Nghị quyết Quy định điều kiện học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ, định mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 20/9/2016 Sở Giáo dục và Đào tạo
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi