Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Dự thảo "Quy chế Quản lý kinh phí khuyến công và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" Đang lấy ý kiến 22/8/2020 Sở Công thương
Bãi bỏ Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 6/4/2019 Sở Công thương
Tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn đến năm 2025. Đã hết hạn lấy ý kiến 30/3/2019 Sở Công thương
Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn đến năm 2025. Đã hết hạn lấy ý kiến 30/3/2019 Sở Công thương
Tờ trình Dự thảo Về việc thông qua Nghị quyết Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 24/5/2018 Sở Công thương
Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 24/5/2018 Sở Công thương
Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 4/5/2018 Sở Công thương
Góp ý Dự thảo “Quy định phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” Đã hết hạn lấy ý kiến 22/2/2018 Sở Công thương
Góp ý dự thảo quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ Đã hết hạn lấy ý kiến 19/8/2017 Sở Công thương
Góp ý hồ sơ ban hành Nghị quyết Phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 5/5/2017 Sở Công thương
QUY ĐỊNH Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi(Kèm theo Quyết định số /2016/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) Đã hết hạn lấy ý kiến 11/3/2017 Sở Công thương
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 11/3/2017 Sở Công thương
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí khi di dời, chấm dứt hoạt động hoặc cải tạo, đầu tư xây dựng lại chợ theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 9/11/2016 Sở Công thương
Dự thảo Quyết định Về việc ban hành Quy định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 9/11/2016 Sở Công thương
Dự thảo Quy chế Phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 9/11/2016 Sở Công thương
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi