Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Xin ý kiến góp ý về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đang lấy ý kiến 15/11/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường
Nghị Quyết Chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân trong phạm vi bán kính 1000 m tính từ ranh giới Khu xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ Đang lấy ý kiến 29/10/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường
Danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020. Đã hết hạn lấy ý kiến 22/4/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường
Về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 10/11/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường
Dự thảo Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024) Đã hết hạn lấy ý kiến 22/9/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban hành Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 11/8/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường
Về việc lấy ý kiến về bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 7/7/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường
Về việc xây dựng Nghị quyết danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2019. Đã hết hạn lấy ý kiến 25/4/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 7/4/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường
QUYẾT ĐỊNH Quy định về việc tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 7/4/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường
Về việc ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 9/1/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường
Quy Định Về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 23/12/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường
V/v Lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 22/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường
Lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 21/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (ban hành kèm theo Quyết định số 14/2016 /QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) và Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) Đã hết hạn lấy ý kiến 20/4/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường
V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về giải thưởng môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 31/3/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường
Chỉ thị Về tăng cường quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 8/3/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường
Về việc lấy ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 10/12/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định Về việc phê duyệt Đề án thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 11/11/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 – 2019) Đã hết hạn lấy ý kiến 5/11/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi