Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Quyết định ban hành Quy định mức hỗ trợ, cấp phát, quản lý chi tiêu, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho UBND cấp xã tổ chức bảo vệ rừng tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 8/8/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT
Về việc góp ý hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 25/7/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 17/6/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT
Nghị quyết về việc quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; quy định vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 7/5/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT
Ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 11/4/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT
Dự thảo Quyết định Ban hành quy định Chính sách hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng khi thực hiện Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn và hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác thủy sản bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2020-2022 và Dự thảo Nghị quyết Chính sách hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng khi thực hiện Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn và hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác thủy sản bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2020-2022. Đã hết hạn lấy ý kiến 9/2/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT
Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 4, Chương II của Quy định mật độ và đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, được ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 22/12/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định bãi bải bỏ Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 29/02/2008 và Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 23/7/2008 do UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành. Đã hết hạn lấy ý kiến 20/9/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT
Dự thảo Nghị quyết “Chính sách hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng khi thực hiện Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn và hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác thủy sản bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”. Đã hết hạn lấy ý kiến 18/9/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT
Về việc góp ý Dự thảo Quyết định về quy định phân công, phân cấp cơ quan thẩm định, quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 6/9/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT
Dự thảo thay thế Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng cảng cá và giá dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng tại cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 25/8/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT
Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh. Đã hết hạn lấy ý kiến 21/7/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT
Về việc tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh (Chính sách hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng khi thực hiện Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn và hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác thủy sản bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi). Đã hết hạn lấy ý kiến 19/4/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT
Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 5/4/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT
Dự thảo Đề nghị xây dựng Nghị quyết “Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề từ khai thác thủy sản ven bờ, nghề lưới kéo sang nghề, dịch vụ khác “ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 19/12/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Về việc góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 30/11/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Về việc góp ý dự thảo ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 14/11/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Về việc góp ý dự thảo Quyết định Quy định mức chi hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 8/11/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định ban hành Quy định tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy trình về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 7/11/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định về việc bãi bỏ Quyết dịnh số: 48/2009/QĐ-UBND và 08/214/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định kèm theo Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh. Đã hết hạn lấy ý kiến 1/11/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi