Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi 31/7/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30/7/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo
Ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27/7/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 24/7/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư
góp ý bản dự thảo Quyết định ban hành lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư, khuyến khích đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 23/7/2022 Sở Xây dựng
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi 21/7/2022 Sở Tài chính
QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 20/7/2022 Sở Y tế
đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025 20/7/2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lấy ý kiến dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 về ban hành quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyển thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 13/7/2022 Công an tỉnh
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi