Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/11/2018 Sở Thông tin và Truyền thông
Về việc góp ý dự thảo ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 14/11/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 11/11/2018 Sở Xây dựng
Về việc góp ý dự thảo Quyết định Quy định mức chi hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 8/11/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định ban hành Quy định tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy trình về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 7/11/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định về việc bãi bỏ Quyết dịnh số: 48/2009/QĐ-UBND và 08/214/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định kèm theo Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh. 1/11/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Góp ý Dự thảo Kế hoạch ứng phó sự cố tai nạn đường thủy, tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và tuyến đảo Lớn - đảo Bé đến năm 2020 26/10/2018 Sở Giao thông Vận tải
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26/10/2018 Sở Thông tin và Truyền thông
Quyết định Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26/10/2018 Sở Thông tin và Truyền thông
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi