Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thay thế Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 19/4/2023 Sở Công thương
Quyết định Ban hành Quy định mức hỗ trợ một số nội dung sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 13/4/2023 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 9/4/2023 Sở Giao thông Vận tải
Bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh thẩm quyền xác định đơn giá cho thuê đất theo quy định tại Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của UBND tỉnh 9/4/2023 Sở Tài chính
Góp ý dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Quy định về quản lý, khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh 2/4/2023 Sở Giao thông Vận tải
V/v góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Hướng dẫn trình tự triển khai thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 30/3/2023 Sở Công thương
Góp ý Dự thảo Đề cương Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25/3/2023 Sở Giáo dục và Đào tạo
Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 24/3/2023 Sở Ngoại vụ
Nghị quyết Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22/3/2023 Sở Tài chính
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi