Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
dgfd 30/6/2023 Sở Nội vụ
Quyết định bổ sung giá đất trong bảng giá đất kèm theo Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá số 2, Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024) 28/6/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban hành Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên tham gia đào tạo, đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể giai đoạn 2023 -2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 24/6/2023 Sở Nông nghiệp và PTNT
Ban hành Quy định nội dung và mức hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 –2025 và định hướng đến năm 2030 22/6/2023 Sở Nông nghiệp và PTNT
Lấy ý kiến Góp ý về bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21/6/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy định về quản lý chất thải và thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21/6/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường
Góp ý dự thảo Nghị Quyết bổ sung giá đất trong bảng giá đất tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 15/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Mục II Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024) 18/6/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban hành Quy định trợ cấp gạo thuộc nội dung hỗ trợ Tiểu dự án 1 – Dự án 3 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 9/6/2023 Sở Nông nghiệp và PTNT
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi