Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Nghị quyết “Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 –2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” 17/9/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT
Về việc thông qua Điều chỉnh Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 17/9/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT
Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2022 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách mới 15/9/2022 Sở Tài chính
Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2025 14/9/2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Nghị quyết Quy định về nội dung và mức chi đối với công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi (xét) thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 11/9/2022 Sở Nội vụ
Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025 8/9/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT
Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 3/9/2022 Sở Tư pháp
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định nội dung và mức hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 31/8/2022 Sở Tài chính
Ban hành Quy định mức khen thưởng công trình phúc lợi trongxây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 28/8/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT
Dự thảo Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp khác (ngoài lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi 25/8/2022 Sở Tài chính
Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 20/8/2022 Sở Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi