Dự thảo Ban hành Quy định về việc tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định về việc tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 1/2/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 3/3/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2Điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực thi hành.

1. Điều khoản chuyển tiếp:Trường hợp người sử dụng đất đã nộp hồ sơ thực hiện thủ tục tách thửa, hợp thửa hợp lệ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

2. Hiệu lực thi hành:Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày……tháng ……năm 2021 và thay thế Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân và quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi