Dự thảo Triển khai Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân đang sinh sống trong phạm vi khoảng cách 1.000 m tính từ ranh giới Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ trở ra
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Triển khai Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân đang sinh sống trong phạm vi khoảng cách 1.000 m tính từ ranh giới Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ trở ra
Ngày đăng dự thảo: 5/4/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 5/5/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 12/3/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân đang sinh sống trong phạm vi khoảng cách 1.000 m tính từ ranh giới Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ trở ra. Để nội dung văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh đảm bảo tính khả thi, đi vào cuộc sống, làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân đang sinh sống trong phạm vi khoảng cách 1.000 m tính từ ranh giới Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ trở ra.

(Có dự thảo Quyết định kèm theo).

            Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND tỉnh xem xét, ban hành văn bản chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 Nơi nhận:

- UBND tỉnh Quảng Ngãi;

- TT. HĐND tỉnh;

- VP UBND tỉnh;

- GĐ, PGĐ Sở (phụ trách);

- Lưu: VT, VP, HCTP.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Tân

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi