Dự thảo Về việc góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành đơn giá cho thuê hạ tầng tại KCN Quảng Phú và KCN Tịnh Phong giai đoạn 2021 - 2025
Loại văn bản: Loại khác
Trích yếu: Về việc góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành đơn giá cho thuê hạ tầng tại KCN Quảng Phú và KCN Tịnh Phong giai đoạn 2021 - 2025
Ngày đăng dự thảo: 1/12/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 31/12/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng
Tài liệu đính kèm


DANH SÁCH GÓP Ý CHO DỰ THẢO
Góp ý xây dựng dự thảo
Ý KIẾN CỦA QISC 1/ Về đơn giá: QISC đã xây dựng Phương án đơn giá cho thuê hạ tầng tại KCN Quảng Phú và KCN Tịnh Phong giai đoạn 2021-2025. Theo đó Phương án 3 có tính đến việc đầu tư thêm các hạng mục nhằm dần hoàn thiện hạ tầng của các KCN, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư. Tuy nhiên, với Phương án này thì đơn giá rất cao, khoảng 13.000 đồng/m2/năm (Đơn giá này chưa tính các chi phí Nhà nước hổ trợ đầu tư KCN như: Bồi thường giải phóng mặt bằng, đường giao thông,…). Vì vậy, QISC đã xây dựng và trình Phương án 2, có tính đến các yếu tố đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp (Chưa tính toán các khoản đầu tư hạ tầng vào các KCN trong 5 năm đến). Theo đó, đơn giá được điều chỉnh xuống khoảng 8.000 đồng/m2/năm. Đơn giá này là phù hợp với giai đoạn hiện nay, đảm bảo nguyên tắc trượt giá so với Quyết định số 73/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tuy nhiên, qua các cuộc họp với các Sở, Ngành liên quan và tham khảo Dự thảo Tờ trình, Quyết định được Sở Xây dựng kiểm tính trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt thì đơn giá thấp hơn so với đề xuất của QISC. Xét thấy đơn giá Sở Xây dựng đề xuất có tính hài hòa với tình hình các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, vì vậy QISC thống nhất với các nội dung của các Dự thảo. 2/ Tại điểm b, khoản 2, Điều 1 của Dự thảo Quyết định sửa lại: b) Đối tượng thu: “Các doanh nghiệp thuê đất trong các khu công nghiệp”. Sửa lại: “Các doanh nghiệp thuê đất và thuê lại đất trong các khu công nghiệp”. 3/ Bỏ điểm đ, khoản 5, Điều 3: “Trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh lại thời gian Nhà nước cho Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi thuê đất đối với phần diện tích chưa san nền tại Khu công nghiệp Tịnh Phong trước khi cho thuê đất”. Vì nội dung này đã được QISC thỏa thuận bằng "Hợp đồng thuê lại đất có hạ tầng" với các doanh nghiệp.
Ngày: 09/12/2021 11:00:09 AM Bởi: Hồ Văn Tây
Không có tiêu đề
Co bản thống nhất với dự thảo. Tuy nhiên có ý cần ghi cho đúng với thực tế hiện nay như sau: * Dự thảo: 3. Các doanh nghiệp thuê đất trong các khu công nghiệp quyết định lựa chọn phương thức trả tiền thuê hạ tầng cho Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. Số tiền phải trả bằng diện tích thuê đất nhân với đơn giá cho thuê hạ tầng và nhân với số năm theo phương thức trả tiền. Diện tích thuê đất là diện tích ghi tại Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho doanh nghiệp thuê đất trong các khu công nghiệp. *Góp ý sửa: 3. Các doanh nghiệp thuê đất trong các khu công nghiệp quyết định lựa chọn phương thức trả tiền thuê hạ tầng cho Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. Số tiền phải trả bằng diện tích thuê đất nhân với đơn giá cho thuê hạ tầng và nhân với số năm theo phương thức trả tiền. Diện tích thuê đất là diện tích ghi tại Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho doanh nghiệp thuê đất trong các khu công nghiệp hoặc tại Hợp đồng thuê lại đất với chủ đầu tư khhu công nghiệp. Vì hiện nay, tại hai khu coong nghiệp Quảng Phú và Tịnh Phong đại đa số là doanh nghiệp ký hợp đồng thuê lại đât với QISC (đơn vị chủ đầu tư khu công nghiệp)chứ không có quyết định cho thuê đất
Ngày: 07/12/2021 04:35:44 PM Bởi: CÔNG TY TNHH MTV THỦY SẢN BẢO NGUYÊN
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi