Dự thảo góp ý dự thảo Đề nghị ban hành Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: góp ý dự thảo Đề nghị ban hành Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025
Ngày đăng dự thảo: 18/3/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 17/4/2022
Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 Đề nghị ban hành Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành Quy định

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và

tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

giai đoạn 2021 – 2025

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi