Dự thảo Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 22/2/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 24/3/2022
Đơn vị chủ trì: Hội đồng nhân dân tỉnh

Bổ sung nội dung tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh Quảng Ngãi như sau:

Khoản 3 Mục IX được bổ sung: Những trường hợp đã được chi trả phụ cấp kiêm nhiệm theo Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, thì không được hưởng hỗ trợ phụ cấp kiêm nhiệm theo Nghị quyết này.

Tài liệu đính kèm


DANH SÁCH GÓP Ý CHO DỰ THẢO
Góp ý dự thảo bổ sung dự thảo Nghị quyết số 06/2013 của HĐND tỉnh
Góp ý dự thảo bổ sung dự thảo Nghị quyết số 06/2013 của HĐND tỉnh
Ngày: 15/03/2022 03:07:24 PM Bởi: Bùi Hồng Dũng
bao cao tham gia gop ý vao du thao nghi quyet 06
Tham gia ý kiến, góp ý vào dự thảo nghị quyêt 06
Ngày: 09/03/2022 02:30:52 PM Bởi: nguyễn thị dung
tham gia ý kiến, góp ý đối với dự thảo NQ bổ sung nội dung tại khoản 2, Điều 1 NQ 06/2013/NQ-HĐND tỉnh
Theo đề nghị của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tại Công văn số 27/VP-CTHĐND ngày 21/02/2022 về việc tham gia ý kiến, góp ý đối với dự thảo Nghị quyết bổ sung nội dung tại khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND tỉnh Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp của tỉnh Quảng Ngãi. Thường trực HĐND xã nghĩa Dũng tham gia góp ý một số nội dung cụ thể như sau: 1. Nhất trí mức hỗ trợ kiêm nhiệm đối với Thường trực Hội đồng nhân dân xã theo Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND tỉnh. 2. Quy định cụ thể mức hỗ trợ bằng tiền đối với các chức danh kiêm nhiệm Trưởng, Phó trưởng các Ban của HĐND xã, kể cả những người hoạt động không chuyên trách và đại biểu HĐND xã không hưởng lương từ ngân sách nhà nước. (Không thực hiện 20% mức lương hiện hưởng “ kể cả phụ cấp chức vụ, thâm niên vượt khung” theo quy định hiện hành). 3. Bổ sung chi hỗ trợ hàng tháng cho Ủy viên các Ban của HĐND xã và công chức Văn phòng – Thống kê xã phục vụ hoạt động của HĐND xã. 4. Tăng mức hỗ trợ cho đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách cấp xã.
Ngày: 07/03/2022 09:35:47 AM Bởi: NGUYỄN THỊ CHÂU MỸ
góp ý vào dự thảo nghị quyết bổ sung nội dung khoản 2 Điều 1 NQ số 06/2013 HĐND tỉnh
Thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết
Ngày: 02/03/2022 09:42:13 AM Bởi: Trần Dương Nhơn
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi