Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Về việc góp ý Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh 18/9/2021 Sở Xây dựng
Dự thảo Quyết định Ban hành quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12/9/2021 Văn phòng UBND tỉnh
Tham gia góp ý Dự thảo Quyết định Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10/9/2021 Sở Xây dựng
Nghị quyết Quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022-2025 2/9/2021 Sở Tài chính
Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 2/9/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT
Ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi 1/9/2021 Sở Tài chính
V/v giới thiệu toàn văn nội dung và lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25/8/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Tham gia góp ý Dự thảo Quyết định Quy định phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị, lập, phê duyệt và ban hành quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25/8/2021 Sở Xây dựng
Ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22/8/2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Dự thảo Quyết định Ban hành tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 16/8/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT
Dự thảo "Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi" 15/8/2021 Sở Công thương
V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/8/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Lấy ý kiến Về việc xây dựng Nghị quyết Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/8/2021 Sở Công thương
Xin góp ý kiến Sửa đổi, bổ sung Quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 – 2024) ban hành kèm theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Quảng ngãi. 13/8/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Về việc lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tư Nghĩa 28/7/2021 UBND huyện Tư Nghĩa
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" 18/7/2021 Sở Khoa học và Công nghệ
Về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh 15/7/2021 Sở Tài chính
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định cơ chế, chính sách về nội dung chi và mức hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp hoạt động chuyển giao, đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/7/2021 Sở Khoa học và Công nghệ
Góp ý dự thảo Quyết định mới thay thế Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh 14/7/2021 Sở Thông tin và Truyền thông
Nghị quyết Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 11/7/2021 Sở Y tế
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi