Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2022 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách mới 29/6/2022 Sở Tài chính
Dự thảo quy định về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi 26/6/2022 Thanh tra tỉnh
Dự thảo Quy định về thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 26/6/2022 Thanh tra tỉnh
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế đối thoại của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26/6/2022 Thanh tra tỉnh
Dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao đang tập trung tập huấn và thi đấu của tỉnh Quảng Ngãi 24/6/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Xin ý kiến góp ý về bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 23/6/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 23/6/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 22/6/2022 Văn phòng UBND tỉnh
Dự thảo ban hành Nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của Hôi đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 17/6/2022 Công an tỉnh
Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17/6/2022 Công an tỉnh
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17/6/2022 Công an tỉnh
Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh 12/6/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo
Tham gia góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 12/6/2022 Sở Xây dựng
Góp ý dự thảo Tờ trình của UBND đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin, xuất bản phẩm, thông tin điện tử, truyền thanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10/6/2022 Sở Thông tin và Truyền thông
Nghị quyết Quy định mức thu phí, lệ phí khi thực hiện một số thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 8/6/2022 Sở Tài chính
Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025. 28/5/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định Ban hành Quy định chi tiết nội dung chi và mức chi Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi 21/5/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT
Về việc xin ý kiến: Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 15/5/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường
Tham gia góp ý dự thảo Quy định một số nội dung về quản lý chất thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/5/2022 Sở Xây dựng
Ban hành Quy định mức hỗ trợ vốn trực tiếp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 11/5/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi