Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (ban hành kèm theo Quyết định số 14/2016 /QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) và Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 20/4/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường
Lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chi thù lao cộng tác viên tại xã, phường, thị trấn tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác, số lượng cộng tác viên của từng xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 18/4/2018 Sở Y tế
Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định về quản lý hoạt động cải tạo đồng ruộng kểt hợp tận thu đất sét để làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh. 15/4/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Góp ý Quy định về khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh thay thế Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND 14/4/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 12/4/2018 Sở Y tế
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 1/4/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về giải thưởng môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 31/3/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 11/3/2018 Liên minh Hợp tác xã
Dự thảo Nghị quyết Về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Quảng Ngãi 11/3/2018 Quỹ đầu tư phát triển tỉnh
Chỉ thị Về tăng cường quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 8/3/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường
Về việc góp ý dự án Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2025. 7/3/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Ban hành Quy định về cơ chế lồng ghép và quản lý các nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018-2020 23/2/2018 Sở Tài chính
Quy định chi thù lao cộng tác viên tại xã, phường, thị trấn tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác, số lượng cộng tác viên của từng xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 23/2/2018 Sở Y tế
Góp ý Dự thảo “Quy định phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” 22/2/2018 Sở Công thương
Góp ý thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm theo hướng nguồn lực của Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng lao động và người lao động để doanh nghiệp chủ động đào tạo gắn với sử dụng lao động 22/2/2018 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định nhiệm vụ chi, mức chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21/2/2018 Sở Tài chính
Góp ý dự thảo quyết định bãi bỏ quyết định số 14/2014/QĐ/UBND ngày 22/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế vận động đóng góp và quản lý, sử dụng Quỹ Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 8/2/2018 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
Dự thảo về việc Ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 4/2/2018 Sở Tài chính
Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi 26/1/2018 Sở Nội vụ
Ban hành Đề án “Thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020” 24/1/2018 Sở Y tế
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi