Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Kế hoạch Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 17/3/2023 UBND huyện Lý Sơn
Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024) tại Mục II Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 18 16/3/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường
Thông báo Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 16/3/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường
Đề nghị ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND, Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND , Quyết định số 301/QĐ-UBND 15/3/2023 Công an tỉnh
Góp ý dự thảo nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2022- 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 8/3/2023 Sở Giáo dục và Đào tạo
Bãi bỏ Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét và công nhận Danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 18/2/2023 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ban hành quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17/2/2023 Sở Tài chính
Góp ý về bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12/2/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường
V/v góp ý kiến Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết đặt tên một số tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi 12/2/2023 UBND Thành phố Quảng Ngãi
góp ý dự thảo Quyết định quy định phân cấp, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 11/2/2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 3/2/2023 Sở Xây dựng
Quyết định Ban hành Quy định mức hỗ trợ một số nội dung sử dụng kinh phí sự nghiệp từ Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 29/1/2023 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định Quy định mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một (01) dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ một (01) dự án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 23/1/2023 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12/1/2023 Sở Nội vụ
Xin ý kiến Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024) ban hành kèm theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020, Quyết định 64/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 và Quyết định 47/2022/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 9/1/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường
Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 4/1/2023 Sở Nội vụ
Quy định mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17/12/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT
Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10/12/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo
Góp ý dự thảo "Quyết định Ban hành Quy định về khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" 9/12/2022 Sở Công thương
Góp ý dự thảo Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi 4/12/2022 Sở Xây dựng
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi