Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu và quản lý sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22/9/2019 Sở Tài chính
Dự thảo Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024) 22/9/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định bãi bải bỏ Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 29/02/2008 và Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 23/7/2008 do UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành. 20/9/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT
Dự thảo Nghị quyết “Chính sách hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng khi thực hiện Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn và hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác thủy sản bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”. 18/9/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT
Góp ý hồ sơ xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về hỗ trợ tiền đóng BHYT trên địa bàn tỉnh 13/9/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 262/2008/QĐ-UBND ngày 09/9/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 12/9/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Tờ trình về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 11/9/2019 Sở Khoa học và Công nghệ
Quyết định về việc bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành 11/9/2019 Sở Khoa học và Công nghệ
Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành tại Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 07/01/2009 của UBND tỉnh 7/9/2019 Sở Tài chính
Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7/9/2019 Sở Tài chính
Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết sô 08/2010/NQ-HĐND ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7/9/2019 Sở Tài chính
Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 63/2008/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7/9/2019 Sở Tài chính
Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND ngày 05/5/2008 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 26/3/2008 của UBND tỉnh về bãi miễn một số loại phí và lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7/9/2019 Sở Tài chính
Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 26/3/2008 của UBND tỉnh về bãi miễn một số loại phí và lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7/9/2019 Sở Tài chính
Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7/9/2019 Sở Tài chính
Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 281/2004/QĐ-UBND ngày 31/12/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành phí sử dụng vỉa hè và bến, bãi, mặt nước vào mục đích sản xuất kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7/9/2019 Sở Tài chính
Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7/9/2019 Sở Tài chính
Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 60/2008/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7/9/2019 Sở Tài chính
Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 17/2004/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành phí sử dụng vỉa hè và bến, bãi, mặt nước vào mục đích sản xuất kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7/9/2019 Sở Tài chính
Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 12/2004/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành phí sử dụng lề đường, bến bãi vào mục đích đậu đỗ xe áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7/9/2019 Sở Tài chính
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi