Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7/5/2022 Sở Tư pháp
Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2022- 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 4/5/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30/4/2022 Sở Tài chính
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi 28/4/2022 Sở Y tế
góp ý dự thảo Đề nghị ban hành Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025 17/4/2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
dự thảo Quy định phân cấp, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 3/4/2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 27/3/2022 Sở Xây dựng
Thông báo Về việc lấy ý kiến góp ý Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi 25/3/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường
Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh Quảng Ngãi 24/3/2022 Hội đồng nhân dân tỉnh
góp ý kiến dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt mức chi phí chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 19/3/2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Thông báo về việc Lấy ý kiến góp ý về bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 16/3/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường
đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành chuẩn hộ gia đình thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 13/3/2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 24/2/2022 Sở Nội vụ
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định số lượng, quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 24/2/2022 Sở Y tế
tham gia góp ý đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi 18/2/2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12/2/2022 Sở Y tế
Tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân về Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ xúc tiến ngoại thương 12/2/2022 Sở Công thương
Tham gia đóng góp ý kiến: Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 11/2/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường
Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 10/2/2022 Ban Dân tộc tỉnh
Ban hành một số tiêu chí xác định đối tượng, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ theo quy định tại khoản 21 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28/1/2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi