Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Nghị quyết dự án “Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2025” 26/11/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Góp ý dự thảo Quy định hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng thuộc diện quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 25/11/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Quy chế phối hợp giải quyết công việc, nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 24/11/2017 Sở Nội vụ
Dự thảo Nghị quyết về việc quy định nội dung và mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020 24/11/2017 Sở Tài chính
Góp ý Dự thảo Quyết định Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 18/11/2017 Thanh tra tỉnh
Quyết định Về việc phê duyệt Đề án thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi 11/11/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh 11/11/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG 10/11/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh
Nghị quyết Về việc thông qua Quy hoạch ngành Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 9/11/2017 Sở Thông tin và Truyền thông
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 – 2019) 5/11/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2/11/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Quy chế xét tặng “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2017 - 2020 1/11/2017 Sở Nội vụ
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành cơ chế khoán kinh phí quản lý, khai thác và duy tu, sửa chữa công trình cấp nước sạch nông thôn các xã miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 22/10/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Góp ý dự thảo Nghị quyết Về việc Quy định định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 19/10/2017 Sở Tài chính
Góp ý dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực đấu giá tài sản 18/10/2017 Sở Tư pháp
Quyết định Ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích, thu hút đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12/10/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Góp ý dự thảo xây dựng Nghị quyết ban hành Chính sách hỗ trợ, khuyến khích người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 5/10/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Dự thảo Nghị quyết "Quy định phân cấp nhiệm vụ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" 1/10/2017 Sở Tài chính
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 – 2020 1/10/2017 Sở Tài chính
Dự thảo Hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 1/10/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi