Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Dự thảo Nghị quyết Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022- năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 24/11/2021 Sở Tài chính
Dự thảo Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 24/11/2021 Sở Tài chính
Lấy ý kiến góp ý về bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 20/11/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ địa phương và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 19/11/2021 Sở Công thương
Quyết định Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 19/11/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT
Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 19/11/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT
Lấy ý kiến đối với dự thảo Đề án "Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 19/11/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Lấy ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/11/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quảng Ngãi 10/11/2021 Sở Xây dựng
Quyết định Về việc ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2022 - 2026) 7/11/2021 Sở Tài chính
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 3/11/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân cấp ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi 30/10/2021 Sở Tài chính
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29/10/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Dự thảo Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi 24/10/2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người quản lý doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 22/10/2021 Sở Nội vụ
Lấy ý kiến góp ý về bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22/10/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 20/10/2021 Ban Dân tộc tỉnh
Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 20/10/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo
Về việc tham gia góp ý Quy định về quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 16/10/2021 Sở Xây dựng
Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 10/10/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi