Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 6/5/2020 Sở Thông tin và Truyền thông
TÓM TẮT DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII 30/4/2020 UBND huyện Lý Sơn
Danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020. 22/4/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi 11/4/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quy định chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với 1/4/2020 Sở Nội vụ
Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27/3/2020 Sở Tài chính
Góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chắc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi 27/3/2020 BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
Nghị quyết Quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26/3/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nghị quyết về giao cho Ủy ban nhân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh theo Luật Đầu tư công năm 2019 25/3/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định bãi bỏ nội dung về kiểm soát thủ tục hành chính của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 19/3/2020 Sở Tư pháp
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lý Sơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 15/3/2020 UBND huyện Lý Sơn
Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, truyền thanh, bản tin, đặc san, cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/3/2020 Sở Thông tin và Truyền thông
QUYẾT ĐỊNH Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi 11/3/2020 Sở Tài chính
Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21/2/2020 Sở Nội vụ
Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21/2/2020 Sở Nội vụ
góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 15/2/2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Dự thảo Quyết định Ban hành quy định Chính sách hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng khi thực hiện Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn và hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác thủy sản bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2020-2022 và Dự thảo Nghị quyết Chính sách hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng khi thực hiện Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn và hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác thủy sản bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2020-2022. 9/2/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT
Về việc tham gia góp ý dự thảo định mức dự toán di trì một số dịch vụ công ích 29/1/2020 Sở Xây dựng
Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25/1/2020 Sở Tài chính
Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 11/1/2020 Sở Nội vụ
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi