Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Về việc lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tư Nghĩa 28/7/2021 UBND huyện Tư Nghĩa
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" 18/7/2021 Sở Khoa học và Công nghệ
Về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh 15/7/2021 Sở Tài chính
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định cơ chế, chính sách về nội dung chi và mức hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp hoạt động chuyển giao, đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/7/2021 Sở Khoa học và Công nghệ
Góp ý dự thảo Quyết định mới thay thế Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh 14/7/2021 Sở Thông tin và Truyền thông
Nghị quyết Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 11/7/2021 Sở Y tế
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an bán chuyên trách được bố trí tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 11/7/2021 Công an tỉnh
Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh thông qua Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo 10/7/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo
Lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất huyện Lý Sơn giai đoạn 2021-2030 10/7/2021 UBND huyện Lý Sơn
Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 8/7/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
tham gia góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 4/7/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
V/v Lấy ý kiến góp ý về bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 1/7/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30/6/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Phần mềm quản lý tiền lương, cải cách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Quảng Ngai. 30/6/2021 Sở Tài chính
Lấy ý kiến về dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thị xã Đức Phổ 30/6/2021 UBND huyện Đức Phổ
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 28/6/2021 Sở Tư pháp
Góp ý dự thảo Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 26/6/2021 Sở Xây dựng
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26/6/2021 Sở Giao thông Vận tải
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực 19/6/2021 Công an tỉnh
góp ý dự thảo Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 16/6/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi