Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án xây dựng và phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020. 13/5/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Lấy ý kiến góp ý bãi bỏ Quyết định số 171/2008/QĐ-UBND ngày 8/7/2008 về cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh 10/5/2017 Sở Thông tin và Truyền thông
Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh muối sạch, tại vùng muối Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2020 7/5/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Góp ý Đề án sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đối với các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 7/5/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý hồ sơ ban hành Nghị quyết Phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 5/5/2017 Sở Công thương
Nghị quyết thông qua đề án phát triển văn hóa con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững 5/5/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghị quyết về phát triển du lịch Quảng Ngãi đến năm 2020 4/5/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết về Chính sách hỗ trợ khuyến khích thoát nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020 30/4/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Nghị quyết quy định “Chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng cạn trên đất sản xuất kém hiệu quả tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2021” 29/4/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Góp ý Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 27/4/2017 Sở Xây dựng
Góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27/4/2017 Sở Xây dựng
Dự thảo ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ. 23/4/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Dự thảo Quyết định về việc điều chỉnh đơn giá hỗ trợ một số cây giống và đơn giá một số cây trồng trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. 20/4/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 15/4/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định "Chính sách liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020". 14/4/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ để xác định, thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật đất đai và các khoản thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến sử dụng đất đai của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 13/4/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Góp ý Dự thảo Tờ trình Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định hỗ trợ chuyển đổi lò gạch nung thủ công sang sản xuất vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 9/4/2017 Sở Xây dựng
Góp ý Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 8/4/2017 Sở Tài chính
Nghị quyết Quy định mức thu, quản lý phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cở sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp 5/4/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi 5/4/2017 Sở Nội vụ
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi