Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Dự thảo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Quảng Ngãi 15/7/2020 Sở Y tế
Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 9/7/2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định Về việc quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 9/7/2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ban hành quy định mức đóng góp tối đa của nhân dân, mức miễn, giảm cho các đối tượng chính sách xã hội để xây dựng hạ tầng các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2/7/2020 Sở Tài chính
góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Quảng Ngãi 26/6/2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghị quyết Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi 20/6/2020 Sở Tài chính
Quyết định ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 18/6/2020 Sở Tư pháp
Quyết định ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 17/6/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 4/6/2020 Sở Nội vụ
Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 3/6/2020 Sở Nội vụ
Dự thảo Đề án Đặt tên các tuyến đường, công trình công cộng trên địa bàn huyện Lý Sơn 29/5/2020 UBND huyện Lý Sơn
Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND 29/5/2020 Sở Y tế
Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp khác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi 16/5/2020 Sở Tài chính
Nghị quyết về việc quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; quy định vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7/5/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 6/5/2020 Sở Thông tin và Truyền thông
TÓM TẮT DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII 30/4/2020 UBND huyện Lý Sơn
Danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020. 22/4/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi 11/4/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quy định chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với 1/4/2020 Sở Nội vụ
Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27/3/2020 Sở Tài chính
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi