Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 19/11/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT
Lấy ý kiến đối với dự thảo Đề án "Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 19/11/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Lấy ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/11/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quảng Ngãi 10/11/2021 Sở Xây dựng
Quyết định Về việc ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2022 - 2026) 7/11/2021 Sở Tài chính
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 3/11/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân cấp ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi 30/10/2021 Sở Tài chính
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29/10/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Dự thảo Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi 24/10/2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người quản lý doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 22/10/2021 Sở Nội vụ
Lấy ý kiến góp ý về bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22/10/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 20/10/2021 Ban Dân tộc tỉnh
Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 20/10/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo
Về việc tham gia góp ý Quy định về quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 16/10/2021 Sở Xây dựng
Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 10/10/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo
Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non; giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 9/10/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo
Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7/10/2021 Công an tỉnh
Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và hỗ trợ khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 1/10/2021 Sở Nội vụ
Góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bổ sung Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 1/10/2021 Sở Giao thông Vận tải
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định việc áp dụng các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình, nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30/9/2021 Công an tỉnh
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi