Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 30/7/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo
Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh Đã hết hạn lấy ý kiến 12/6/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo
Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2022- 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 4/5/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo Đã hết hạn lấy ý kiến 18/12/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo
Góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 2/12/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo
Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 20/10/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo
Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 10/10/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo
Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non; giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 9/10/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo
Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh thông qua Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo Đã hết hạn lấy ý kiến 10/7/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo
Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi thuộc ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 6/6/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo
góp ý dự thảo Nghị quyết quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 30/4/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Đã hết hạn lấy ý kiến 5/2/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo
Ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Đã hết hạn lấy ý kiến 6/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo
Về việc Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 20/8/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 10/1/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo
Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 18/12/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo
Quy định khoảng cách và địa bàn có địa hình hình cách trở, giai thông đi lại khó khăn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 30/7/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo
Về việc hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 7/6/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo
Về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 29/7/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo
Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 27/8/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi