Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (thay thế Thông tư số 05/2017/TT-BXD) Đã hết hạn lấy ý kiến 29/12/2019 Sở Xây dựng
Về việc lấy ý kiến đối với phương án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Khê và xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 5/12/2019 Sở Xây dựng
Về việc tham gia góp ý dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP Đã hết hạn lấy ý kiến 16/11/2019 Sở Xây dựng
Góp ý Dự thảo Quy định về quản lý chất lượng, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư , Khu đô thị trên địa bà​n tỉnh Quảng Ngã Đã hết hạn lấy ý kiến 15/11/2019 Sở Xây dựng
Góp ý dự thảo Quyết định và Tờ trình về việc Bãi bỏ Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợp và trách nhiệm của các sở, ban ngành, UBND cấp huyện trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 7/11/2019 Sở Xây dựng
Dự thảo Quyết định Ban hành quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 26/10/2019 Sở Xây dựng
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 11/11/2018 Sở Xây dựng
Góp ý dự thảo quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 13/9/2018 Sở Xây dựng
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 18/8/2018 Sở Xây dựng
Góp ý dự thảo Quyết định Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 28/6/2018 Sở Xây dựng
Góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 21/6/2018 Sở Xây dựng
Góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (lần 2) Đã hết hạn lấy ý kiến 21/6/2018 Sở Xây dựng
Góp ý Dự thảo Ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển Kinh tế - Xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 50a/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh Đã hết hạn lấy ý kiến 16/6/2018 Sở Xây dựng
Góp ý dự thảo Nghị quyết Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 14/6/2018 Sở Xây dựng
Góp ý Quyết định Ban hành Quy định về quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 12/5/2018 Sở Xây dựng
Về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 4/5/2018 Sở Xây dựng
Góp ý Dự thảo Quyết định về Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 27/4/2018 Sở Xây dựng
Góp ý Dự thảo Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 Đã hết hạn lấy ý kiến 10/1/2018 Sở Xây dựng
Dự thảo Ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 15/12/2017 Sở Xây dựng
Góp ý dự thảo Ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển Kinh tế - Xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 24/9/2017 Sở Xây dựng
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi