Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người quản lý doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Đang lấy ý kiến 22/10/2021 Sở Nội vụ
Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và hỗ trợ khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 1/10/2021 Sở Nội vụ
Nghị quyết về chính sách khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông thay thế Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2014 và Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Đã hết hạn lấy ý kiến 12/6/2021 Sở Nội vụ
Quyết định Ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 29/5/2021 Sở Nội vụ
Bãi bỏ Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh quy định một số mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 25/3/2021 Sở Nội vụ
Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 25/10/2020 Sở Nội vụ
Nghị quyết quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 22/10/2020 Sở Nội vụ
Chính sách hỗ trợ thôi việc cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ Đã hết hạn lấy ý kiến 25/7/2020 Sở Nội vụ
Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đã hết hạn lấy ý kiến 4/6/2020 Sở Nội vụ
Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 3/6/2020 Sở Nội vụ
Quy định chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với Đã hết hạn lấy ý kiến 1/4/2020 Sở Nội vụ
Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 21/2/2020 Sở Nội vụ
Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 21/2/2020 Sở Nội vụ
Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 11/1/2020 Sở Nội vụ
Ban hành Quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 3/1/2020 Sở Nội vụ
Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 20/11/2019 Sở Nội vụ
Quy định chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP; Nghị định 26/2015/NĐ-CP và chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện xin thôi làm nhiệm vụ, thôi việc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021 Đã hết hạn lấy ý kiến 6/11/2019 Sở Nội vụ
Nghị quyết về việc quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 30/10/2019 Sở Nội vụ
Chính sách hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên ở thôn và Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng các chi hội ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 27/10/2019 Sở Nội vụ
Tham gia ý kiến cho hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 22/8/2019 Sở Nội vụ
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi