Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân về Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ xúc tiến ngoại thương Đã hết hạn lấy ý kiến 12/2/2022 Sở Công thương
V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ địa phương và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 19/11/2021 Sở Công thương
Dự thảo "Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi" Đã hết hạn lấy ý kiến 15/8/2021 Sở Công thương
Lấy ý kiến Về việc xây dựng Nghị quyết Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 14/8/2021 Sở Công thương
Về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Đã hết hạn lấy ý kiến 2/5/2021 Sở Công thương
V/v Tham gia ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển xăng dầu từ đất liền ra huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 4/3/2021 Sở Công thương
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Lần 2) Đã hết hạn lấy ý kiến 12/12/2020 Sở Công thương
Về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi (lần 2) Đã hết hạn lấy ý kiến 13/9/2020 Sở Công thương
Dự thảo "Quy chế Quản lý kinh phí khuyến công và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" Đã hết hạn lấy ý kiến 22/8/2020 Sở Công thương
Bãi bỏ Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 6/4/2019 Sở Công thương
Tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn đến năm 2025. Đã hết hạn lấy ý kiến 30/3/2019 Sở Công thương
Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn đến năm 2025. Đã hết hạn lấy ý kiến 30/3/2019 Sở Công thương
Tờ trình Dự thảo Về việc thông qua Nghị quyết Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 24/5/2018 Sở Công thương
Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 24/5/2018 Sở Công thương
Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 4/5/2018 Sở Công thương
Góp ý Dự thảo “Quy định phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” Đã hết hạn lấy ý kiến 22/2/2018 Sở Công thương
Góp ý dự thảo quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ Đã hết hạn lấy ý kiến 19/8/2017 Sở Công thương
Góp ý hồ sơ ban hành Nghị quyết Phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 5/5/2017 Sở Công thương
QUY ĐỊNH Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi(Kèm theo Quyết định số /2016/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) Đã hết hạn lấy ý kiến 11/3/2017 Sở Công thương
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 11/3/2017 Sở Công thương
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi