Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Bãi bỏ Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét và công nhận Danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đang lấy ý kiến 18/2/2023 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ban hành Quy định quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 2/12/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Dự thảo Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định tiêu chuẩn xét và công nhận danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 29/10/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 13/10/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Góp ý dự thảo Quyết định Về việc quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Quảng Ngãi lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia Đã hết hạn lấy ý kiến 13/10/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 29/9/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao đang tập trung tập huấn và thi đấu của tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 24/6/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Dự thảo Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 24/10/2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 22/8/2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Về việc quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia và các giải thi đấu tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 3/1/2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 9/7/2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định Về việc quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 9/7/2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 26/6/2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Góp ý dự thảo Quyết định phân cấp và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 4/1/2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 20/9/2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ đãi ngộ các nghệ nhân có công gìn giữ, trao truyền và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 4/8/2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Dự thảo Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ Đã hết hạn lấy ý kiến 8/12/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Đã hết hạn lấy ý kiến 11/11/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Dự thảo Hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đã hết hạn lấy ý kiến 1/10/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Dự thảo Nghị quyết về đề án phát triển dịch vụ du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 7/7/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi