Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025 Đang lấy ý kiến 20/7/2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
góp ý dự thảo Đề nghị ban hành Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025 Đã hết hạn lấy ý kiến 17/4/2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
dự thảo Quy định phân cấp, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 3/4/2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
góp ý kiến dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt mức chi phí chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 19/3/2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành chuẩn hộ gia đình thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 Đã hết hạn lấy ý kiến 13/3/2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
tham gia góp ý đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 18/2/2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ban hành một số tiêu chí xác định đối tượng, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ theo quy định tại khoản 21 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 28/1/2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 25/12/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức chi quà tặng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và Tết cổ truyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 3/12/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Nghị quyết quy định mức quà tặng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và Tết cổ truyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 27/11/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 8/7/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
tham gia góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 4/7/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
góp ý dự thảo Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 16/6/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
tham gia ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lao động cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025 Đã hết hạn lấy ý kiến 22/5/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
đề nghị góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đã hết hạn lấy ý kiến 7/5/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
lấy ý kiến về Quyết định ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 11/4/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em khuyết tật dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo trong thời gian chăm sóc, nuôi dạy, giáo dục hoà nhập và phục hồi chức năng tại cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 22/11/2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em khuyết tật dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo trong thời gian chăm sóc, nuôi dạy, giáo dục hoà nhập và phục hồi chức năng tại cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 26/8/2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
góp ý dự thảo Đề nghị xây dựng Nghị quyết hỗ trợ thêm ngoài mức chuẩn trợ giúpxã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 22/8/2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 15/2/2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi