Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 Đã hết hạn lấy ý kiến 10/2/2022 Ban Dân tộc tỉnh
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 20/10/2021 Ban Dân tộc tỉnh
Về sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh vể hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 – 2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 1/6/2019 Ban Dân tộc tỉnh
Nghị quyết Quy định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 – 2025 Đã hết hạn lấy ý kiến 30/8/2018 Ban Dân tộc tỉnh
Góp ý Nghị quyết Quy định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 - 2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 27/5/2018 Ban Dân tộc tỉnh
Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào DTTS ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 - 2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 24/5/2018 Ban Dân tộc tỉnh
Góp ý dự thảo nghị quyết về cơ chế hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2020. Đã hết hạn lấy ý kiến 19/1/2017 Ban Dân tộc tỉnh
Góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 11/12/2016 Ban Dân tộc tỉnh
Góp ý dự thảo Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã thoát nghèo ở vùng miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 29/10/2016 Ban Dân tộc tỉnh
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi