Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Dự thảo Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng là công trình sự nghiệp của các cơ sở giáo dục và công trình sự nghiệp khác (ngoài lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 15/5/2021 Sở Tài chính
Quy định tài sản được xác định là tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 4/2/2021 Sở Tài chính
Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 21/12/2020 Sở Tài chính
NGHỊ QUYẾT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 9 Đã hết hạn lấy ý kiến 25/11/2020 Sở Tài chính
Nghị quyết Quy định mức đóng góp tối đa của nhân dân, mức miễn, giảm cho các đối tượng chính sách xã hội để xây dựng hạ tầng các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 3/10/2020 Sở Tài chính
Ban hành quy định mức đóng góp tối đa của nhân dân, mức miễn, giảm cho các đối tượng chính sách xã hội để xây dựng hạ tầng các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 2/7/2020 Sở Tài chính
Nghị quyết Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 20/6/2020 Sở Tài chính
Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp khác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 16/5/2020 Sở Tài chính
Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 27/3/2020 Sở Tài chính
QUYẾT ĐỊNH Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 11/3/2020 Sở Tài chính
Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 25/1/2020 Sở Tài chính
Dự thảo Quyết định Ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 7/12/2019 Sở Tài chính
Dự thảo Quyết định bãi bỏ quy định giá tính lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 29/11/2019 Sở Tài chính
Góp ý Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2016/QĐ-UNND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 22/11/2019 Sở Tài chính
Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 10/11/2019 Sở Tài chính
Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đã hết hạn lấy ý kiến 10/10/2019 Sở Tài chính
Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi cho hoạt động sáng kiến của cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 10/10/2019 Sở Tài chính
Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu và quản lý sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 22/9/2019 Sở Tài chính
Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành tại Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 07/01/2009 của UBND tỉnh Đã hết hạn lấy ý kiến 7/9/2019 Sở Tài chính
Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 7/9/2019 Sở Tài chính
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi