Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi Đang lấy ý kiến 21/7/2022 Sở Tài chính
Dự thảo Nghị quyết Quy định giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đang lấy ý kiến 7/7/2022 Sở Tài chính
dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2022 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách mới Đã hết hạn lấy ý kiến 29/6/2022 Sở Tài chính
Nghị quyết Quy định mức thu phí, lệ phí khi thực hiện một số thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 8/6/2022 Sở Tài chính
Quyết định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 30/4/2022 Sở Tài chính
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 7/1/2022 Sở Tài chính
Dự thảo Quyết định Quy định một số chính sách ưu đãi đối với các dự án khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 26/12/2021 Sở Tài chính
Dự thảo Quyết định Bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 26/12/2021 Sở Tài chính
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 10/12/2021 Sở Tài chính
Dự thảo Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 Đã hết hạn lấy ý kiến 1/12/2021 Sở Tài chính
Quyết định Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 1/12/2021 Sở Tài chính
Dự thảo Nghị quyết Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022- năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 Đã hết hạn lấy ý kiến 24/11/2021 Sở Tài chính
Dự thảo Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 24/11/2021 Sở Tài chính
Quyết định Về việc ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2022 - 2026) Đã hết hạn lấy ý kiến 7/11/2021 Sở Tài chính
Phân cấp ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 30/10/2021 Sở Tài chính
Nghị quyết Quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022-2025 Đã hết hạn lấy ý kiến 2/9/2021 Sở Tài chính
Ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 1/9/2021 Sở Tài chính
Về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh Đã hết hạn lấy ý kiến 15/7/2021 Sở Tài chính
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Phần mềm quản lý tiền lương, cải cách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Quảng Ngai. Đã hết hạn lấy ý kiến 30/6/2021 Sở Tài chính
Dự thảo Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng là công trình sự nghiệp của các cơ sở giáo dục và công trình sự nghiệp khác (ngoài lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 15/5/2021 Sở Tài chính
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi