Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Dự thảo xây dựng Nghị quyết về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Đang lấy ý kiến 13/5/2018 Sở Tài chính
Dự thảo Về việc ban hành Quyết định quy định các mức chi, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 Đang lấy ý kiến 27/4/2018 Sở Tài chính
Ban hành Quy định về cơ chế lồng ghép và quản lý các nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018-2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 23/2/2018 Sở Tài chính
Góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định nhiệm vụ chi, mức chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 21/2/2018 Sở Tài chính
Dự thảo về việc Ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 4/2/2018 Sở Tài chính
Góp ý dự thảo Quyết định Ban hành một số chính sách hỗ trợ dân sinh, hỗ trợ sản xuất và cơ chế khắc phục các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 7/1/2018 Sở Tài chính
Dự thảo Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 14/2/2015 của UBND tỉnh Đã hết hạn lấy ý kiến 28/11/2017 Sở Tài chính
Dự thảo Nghị quyết về việc quy định nội dung và mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 24/11/2017 Sở Tài chính
Góp ý dự thảo Nghị quyết Về việc Quy định định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 19/10/2017 Sở Tài chính
Dự thảo Nghị quyết "Quy định phân cấp nhiệm vụ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" Đã hết hạn lấy ý kiến 1/10/2017 Sở Tài chính
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 – 2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 1/10/2017 Sở Tài chính
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 13/9/2017 Sở Tài chính
Dự thảo Tờ trình ban hành Nghị quyết và nội dung Nghị quyết Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 30/8/2017 Sở Tài chính
Góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 23/8/2017 Sở Tài chính
Dự thảo Nghị Quyết Về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn Uỷ ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm Đã hết hạn lấy ý kiến 25/6/2017 Sở Tài chính
Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 22/6/2017 Sở Tài chính
Quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 17/5/2017 Sở Tài chính
Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã Đã hết hạn lấy ý kiến 17/5/2017 Sở Tài chính
Góp ý Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 8/4/2017 Sở Tài chính
Góp ý dự thảo Quyết định Về việc ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 11/3/2017 Sở Tài chính
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi