Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Quyết định Về việc ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2022 - 2026) Đang lấy ý kiến 7/11/2021 Sở Tài chính
Phân cấp ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi Đang lấy ý kiến 30/10/2021 Sở Tài chính
Nghị quyết Quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022-2025 Đã hết hạn lấy ý kiến 2/9/2021 Sở Tài chính
Ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 1/9/2021 Sở Tài chính
Về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh Đã hết hạn lấy ý kiến 15/7/2021 Sở Tài chính
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Phần mềm quản lý tiền lương, cải cách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Quảng Ngai. Đã hết hạn lấy ý kiến 30/6/2021 Sở Tài chính
Dự thảo Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng là công trình sự nghiệp của các cơ sở giáo dục và công trình sự nghiệp khác (ngoài lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 15/5/2021 Sở Tài chính
Quy định tài sản được xác định là tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 4/2/2021 Sở Tài chính
Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 21/12/2020 Sở Tài chính
NGHỊ QUYẾT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 9 Đã hết hạn lấy ý kiến 25/11/2020 Sở Tài chính
Nghị quyết Quy định mức đóng góp tối đa của nhân dân, mức miễn, giảm cho các đối tượng chính sách xã hội để xây dựng hạ tầng các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 3/10/2020 Sở Tài chính
Ban hành quy định mức đóng góp tối đa của nhân dân, mức miễn, giảm cho các đối tượng chính sách xã hội để xây dựng hạ tầng các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 2/7/2020 Sở Tài chính
Nghị quyết Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 20/6/2020 Sở Tài chính
Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp khác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 16/5/2020 Sở Tài chính
Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 27/3/2020 Sở Tài chính
QUYẾT ĐỊNH Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 11/3/2020 Sở Tài chính
Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 25/1/2020 Sở Tài chính
Dự thảo Quyết định Ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 7/12/2019 Sở Tài chính
Dự thảo Quyết định bãi bỏ quy định giá tính lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 29/11/2019 Sở Tài chính
Góp ý Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2016/QĐ-UNND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 22/11/2019 Sở Tài chính
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi