Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 7/9/2019 Sở Tài chính
Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 43/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 7/9/2019 Sở Tài chính
Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 09/2004/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành phí đo đạc, lập bản đồ địa chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 7/9/2019 Sở Tài chính
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 22/5/2019 Sở Tài chính
V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 20/3/2019 Sở Tài chính
Dự thảo "Nghị quyết quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" Đã hết hạn lấy ý kiến 14/3/2019 Sở Tài chính
Dự thảo Nghị Quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017- năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020. Đã hết hạn lấy ý kiến 28/11/2018 Sở Tài chính
Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định phân cấp nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 19/7/2018 Sở Tài chính
Góp ý dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 10/6/2018 Sở Tài chính
Góp ý Dự thảo Nghị quyết Về việc sửa đổi Khoản 5, Điều 2 quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017 và các năm tiếp theo của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 9/6/2018 Sở Tài chính
Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp NSĐP năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 1/6/2018 Sở Tài chính
Góp ý Dự thảo Quy định nhiệm vụ chi về đa dạng sinh học của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 1/6/2018 Sở Tài chính
Dự thảo xây dựng Nghị quyết về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Đã hết hạn lấy ý kiến 13/5/2018 Sở Tài chính
Dự thảo Về việc ban hành Quyết định quy định các mức chi, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 27/4/2018 Sở Tài chính
Ban hành Quy định về cơ chế lồng ghép và quản lý các nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018-2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 23/2/2018 Sở Tài chính
Góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định nhiệm vụ chi, mức chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 21/2/2018 Sở Tài chính
Dự thảo về việc Ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 4/2/2018 Sở Tài chính
Góp ý dự thảo Quyết định Ban hành một số chính sách hỗ trợ dân sinh, hỗ trợ sản xuất và cơ chế khắc phục các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 7/1/2018 Sở Tài chính
Dự thảo Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 14/2/2015 của UBND tỉnh Đã hết hạn lấy ý kiến 28/11/2017 Sở Tài chính
Dự thảo Nghị quyết về việc quy định nội dung và mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 24/11/2017 Sở Tài chính
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi