Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Góp ý dự thảo Nghị quyết Về việc Quy định định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 19/10/2017 Sở Tài chính
Dự thảo Nghị quyết "Quy định phân cấp nhiệm vụ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" Đã hết hạn lấy ý kiến 1/10/2017 Sở Tài chính
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 – 2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 1/10/2017 Sở Tài chính
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 13/9/2017 Sở Tài chính
Dự thảo Tờ trình ban hành Nghị quyết và nội dung Nghị quyết Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 30/8/2017 Sở Tài chính
Góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 23/8/2017 Sở Tài chính
Dự thảo Nghị Quyết Về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn Uỷ ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm Đã hết hạn lấy ý kiến 25/6/2017 Sở Tài chính
Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 22/6/2017 Sở Tài chính
Quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 17/5/2017 Sở Tài chính
Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã Đã hết hạn lấy ý kiến 17/5/2017 Sở Tài chính
Góp ý Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 8/4/2017 Sở Tài chính
Góp ý dự thảo Quyết định Về việc ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 11/3/2017 Sở Tài chính
Góp ý dự thảo giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Đã hết hạn lấy ý kiến 25/11/2016 Sở Tài chính
Góp ý Dự thảo Nghị quyết Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 31/10/2016 Sở Tài chính
Dự thảo Quyết định Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 29/9/2016 Sở Tài chính
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi