Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Góp ý dự thảo Tờ trình của UBND đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin, xuất bản phẩm, thông tin điện tử, truyền thanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 10/6/2022 Sở Thông tin và Truyền thông
Góp ý dự thảo Quyết định mới thay thế Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh Đã hết hạn lấy ý kiến 14/7/2021 Sở Thông tin và Truyền thông
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 6/5/2020 Sở Thông tin và Truyền thông
Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, truyền thanh, bản tin, đặc san, cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 14/3/2020 Sở Thông tin và Truyền thông
Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 14/11/2018 Sở Thông tin và Truyền thông
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 26/10/2018 Sở Thông tin và Truyền thông
Quyết định Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 26/10/2018 Sở Thông tin và Truyền thông
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 13/10/2018 Sở Thông tin và Truyền thông
Nghị quyết Về việc thông qua Quy hoạch ngành Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Đã hết hạn lấy ý kiến 9/11/2017 Sở Thông tin và Truyền thông
Góp ý dự thảo Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 12/9/2017 Sở Thông tin và Truyền thông
Lấy ý kiến góp ý bãi bỏ Quyết định số 171/2008/QĐ-UBND ngày 8/7/2008 về cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Đã hết hạn lấy ý kiến 10/5/2017 Sở Thông tin và Truyền thông
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi