Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Triển khai Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân đang sinh sống trong phạm vi khoảng cách 1.000 m tính từ ranh giới Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ trở ra Đã hết hạn lấy ý kiến 5/5/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Thẩm định dự thảo Quyết định chấm dứt hiệu lực một phần nội dung của Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh Đã hết hạn lấy ý kiến 17/4/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 Đã hết hạn lấy ý kiến 3/3/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban hành Quy định về việc tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 3/3/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Xin ý kiến Góp ý về Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 3/3/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Góp ý dự thảo Nghị quyết, Tờ trình và Đề án quy định mức thu phí, lệ phí Đã hết hạn lấy ý kiến 13/2/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Lấy ý kiến Dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ an ninh xã hội cho người dân đang sinh sống trong phạm vi khoảng cách 100m tính từ ranh giới khu xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ Đã hết hạn lấy ý kiến 20/1/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về Giải thưởng Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 13/12/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường
Xin ý kiến góp ý về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 15/11/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường
Nghị Quyết Chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân trong phạm vi bán kính 1000 m tính từ ranh giới Khu xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ Đã hết hạn lấy ý kiến 29/10/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường
Danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020. Đã hết hạn lấy ý kiến 22/4/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường
Về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 10/11/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường
Dự thảo Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024) Đã hết hạn lấy ý kiến 22/9/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban hành Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 11/8/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường
Về việc lấy ý kiến về bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 7/7/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường
Về việc xây dựng Nghị quyết danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2019. Đã hết hạn lấy ý kiến 25/4/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 7/4/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường
QUYẾT ĐỊNH Quy định về việc tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 7/4/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường
Về việc ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 9/1/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường
Quy Định Về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 23/12/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi