Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Xin ý kiến góp ý về bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 23/6/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường
Về việc xin ý kiến: Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 15/5/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường
Thông báo Về việc lấy ý kiến góp ý Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 25/3/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường
Thông báo về việc Lấy ý kiến góp ý về bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 16/3/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường
Tham gia đóng góp ý kiến: Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 11/2/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết “quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” Đã hết hạn lấy ý kiến 27/11/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Lấy ý kiến góp ý về bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 20/11/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Lấy ý kiến đối với dự thảo Đề án "Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 19/11/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Lấy ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 14/11/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 29/10/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Lấy ý kiến góp ý về bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 22/10/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Góp ý dự thảo ban hành quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ. Đã hết hạn lấy ý kiến 30/9/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
V/v giới thiệu toàn văn nội dung và lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 25/8/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 14/8/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Xin góp ý kiến Sửa đổi, bổ sung Quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 – 2024) ban hành kèm theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Quảng ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 13/8/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
V/v Lấy ý kiến góp ý về bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 1/7/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Triển khai Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân đang sinh sống trong phạm vi khoảng cách 1.000 m tính từ ranh giới Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ trở ra Đã hết hạn lấy ý kiến 5/5/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Thẩm định dự thảo Quyết định chấm dứt hiệu lực một phần nội dung của Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh Đã hết hạn lấy ý kiến 17/4/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 Đã hết hạn lấy ý kiến 3/3/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban hành Quy định về việc tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 3/3/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi