Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 21/11/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (ban hành kèm theo Quyết định số 14/2016 /QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) và Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) Đã hết hạn lấy ý kiến 20/4/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường
V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về giải thưởng môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 31/3/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường
Chỉ thị Về tăng cường quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 8/3/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường
Về việc lấy ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 10/12/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định Về việc phê duyệt Đề án thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 11/11/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 – 2019) Đã hết hạn lấy ý kiến 5/11/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 2/11/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh không còn phù hợp với Luật Đất đai năm 2013 Đã hết hạn lấy ý kiến 7/9/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về Cơ chế phối hợp trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 16/7/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ để xác định, thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật đất đai và các khoản thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến sử dụng đất đai của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 13/4/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Quy chế Phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 30/3/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 30/3/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Công văn Sở TNMT về việc góp ý các dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 24/3/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Nghị Quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 18/3/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Nghị Quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 18/3/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Nghị Quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 18/3/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Đề án Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu Đã hết hạn lấy ý kiến 18/3/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Đề án Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 18/3/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Đề án Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 18/3/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi