Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 31/7/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 24/7/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 30/6/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nghị quyết Quy định việc bãi bỏ Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 24/2/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 Đã hết hạn lấy ý kiến 18/12/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nghị quyết Quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 26/3/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nghị quyết về giao cho Ủy ban nhân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh theo Luật Đầu tư công năm 2019 Đã hết hạn lấy ý kiến 25/3/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Dự thảo cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 17/7/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Về cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 6/6/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đã hết hạn lấy ý kiến 2/6/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn huy động hợp pháp từ cộng đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 27/5/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Dự thảo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 28/7/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và việc quản lý sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 23/2/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quy định Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trinh MTQG Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 11/2/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 30/12/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Về việc thông qua cơ chế lồng ghép và quản lý các nguồn thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu giảm nghèo bền vững trên địa bàn 6 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 6/11/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ban hành cơ chế lồng ghép và quản lý các nguồn vốn thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu giảm nghèo bền vững trên địa bàn 6 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 4/11/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quy định trình tự tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 2/11/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi