Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đang lấy ý kiến 2/9/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT
Dự thảo Quyết định Ban hành tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đang lấy ý kiến 16/8/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT
Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin cháy rừng của từng cấp; phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 29/5/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT
Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (lần 2). Đã hết hạn lấy ý kiến 30/4/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống giám sát tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 28/4/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương dồn điền đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2022-2025. Đã hết hạn lấy ý kiến 25/4/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT
Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác thủy sản bền vững trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng khi thực hiện Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn, giai đoạn 2021-2023 Đã hết hạn lấy ý kiến 23/4/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 11/3/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định về việc Sửa đổi nội dung tại điểm b Khoản 2 Điều 3 Quy định Tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 8/1/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa Đã hết hạn lấy ý kiến 5/11/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT
Nghị quyết Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 1/11/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành trong lĩnh vực lâm nghiệp Đã hết hạn lấy ý kiến 24/9/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định ban hành Quy định mức hỗ trợ, cấp phát, quản lý chi tiêu, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho UBND cấp xã tổ chức bảo vệ rừng tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 8/8/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT
Về việc góp ý hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 25/7/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 17/6/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT
Nghị quyết về việc quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; quy định vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 7/5/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT
Ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 11/4/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT
Dự thảo Quyết định Ban hành quy định Chính sách hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng khi thực hiện Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn và hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác thủy sản bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2020-2022 và Dự thảo Nghị quyết Chính sách hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng khi thực hiện Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn và hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác thủy sản bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2020-2022. Đã hết hạn lấy ý kiến 9/2/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT
Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 4, Chương II của Quy định mật độ và đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, được ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 22/12/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định bãi bải bỏ Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 29/02/2008 và Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 23/7/2008 do UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành. Đã hết hạn lấy ý kiến 20/9/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi