Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đang lấy ý kiến 20/6/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định về quản lý hoạt động cải tạo đồng ruộng kểt hợp tận thu đất sét để làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh. Đã hết hạn lấy ý kiến 15/4/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Góp ý Quy định về khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh thay thế Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND Đã hết hạn lấy ý kiến 14/4/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 1/4/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Về việc góp ý dự án Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2025. Đã hết hạn lấy ý kiến 7/3/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định Ban hành Quy định về quản lý hoạt động cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét dư thừa để làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 16/12/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Nghị quyết dự án “Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2025” Đã hết hạn lấy ý kiến 26/11/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành cơ chế khoán kinh phí quản lý, khai thác và duy tu, sửa chữa công trình cấp nước sạch nông thôn các xã miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 22/10/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định Ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích, thu hút đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 12/10/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định Ban hành quy định chi tiết, cách thức thực hiện Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất muối tại vùng muối Sa Huỳnh tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2020. Đã hết hạn lấy ý kiến 6/9/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Nghị quyết Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 6/9/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Về việc góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 9/7/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Về việc thẩm định dự thảo Hồ sơ Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 NQ số 02/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án xây dựng và phát triển HTXDV và khai thác hải sản xa bờ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020. Đã hết hạn lấy ý kiến 2/7/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Đã hết hạn lấy ý kiến 2/6/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án xây dựng và phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020. Đã hết hạn lấy ý kiến 13/5/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh muối sạch, tại vùng muối Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 7/5/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Nghị quyết quy định “Chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng cạn trên đất sản xuất kém hiệu quả tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2021” Đã hết hạn lấy ý kiến 29/4/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Dự thảo ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ. Đã hết hạn lấy ý kiến 23/4/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Dự thảo Quyết định về việc điều chỉnh đơn giá hỗ trợ một số cây giống và đơn giá một số cây trồng trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 20/4/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 15/4/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi