Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Dự thảo quy định về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 26/6/2022 Thanh tra tỉnh
Dự thảo Quy định về thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 26/6/2022 Thanh tra tỉnh
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế đối thoại của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 26/6/2022 Thanh tra tỉnh
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo UBND tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND tỉnh) và Quy định về thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (ban hành kèm theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND tỉnh) Đã hết hạn lấy ý kiến 20/9/2020 Thanh tra tỉnh
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi (thay thế Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015) Đã hết hạn lấy ý kiến 20/9/2020 Thanh tra tỉnh
Góp ý Dự thảo Quyết định Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 18/11/2017 Thanh tra tỉnh
Dự thảo Nghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 9/7/2017 Thanh tra tỉnh
Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 9/7/2017 Thanh tra tỉnh
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi